Brachygobius xanthozonus (Humlebi Goby)

Brachygobius xanthozonus (Humlebi Goby)
Brachygobius xanthozonus (Humlebi Goby)Brachygobius xanthozonus (Humlebi Goby)Brachygobius xanthozonus (Humlebi Goby)


Størrelse: M

Oprindelse: VF Borneo