Botia kubotai (Polka Plet Smerling)

Botia kubotai (Polka Plet Smerling)


Størrelse: M (6-8 cm)

Adfærd: Stimefisk, God sneglespiser

Oprindelse: VF Myanmar