Pterygoplichthys gibbiceps (Højfinnet Leopardmalle) S/M

Pterygoplichthys gibbiceps (Højfinnet Leopardmalle) S/M


Størrelse: S/M

Oprindelse: Opdrættet