Stiphodon elegans (Elegant Alge-goby)

Stiphodon elegans (Elegant Alge-goby)


VF Indonesien